Yayına Çağrı

İlk sayımızı Ocak ayında çıkardığımız TR_Dizin, Google Scholar, DOAJ için başvuru sürecini başlattığımız İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisine yayınlarınızı bekliyoruz.

ISABMER katılımcılarının yayınlarına dergimizde öncelik tanınacaktır.

Temmuz ayında çıkacak olan ikinci sayımız için son gönderim tarihi 15 Haziran 2018'dir.

Genel Bilgiler

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, sosyal hizmet, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi, maliye ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Tüm Hakları Mahfuzdur.

YAZIM DÜZENİ
(1) İktisadi ve İdari Bilimler ve ilişkili alanlarda hazırlanmış ve yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olmalıdır.
Dergimiz, a) Hakemli Makaleler b) Editöre Mektup c) Hakemsiz Yazılar olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.
(2) Tüm çalışmalara ilişkin başvurular Dergipark web sayfası üzerinden yapılmalıdır.
(3) Yazıların işletme, iktisat, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, uluslararası ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında ve teorik veya uygulamayla desteklenmiş çalışmalar olması arzu edilmektedir.
(4) Bu dergide Türkçe ve İngilizce dillerinden biriyle yayım yapılabilir.
(5) Ana metin tablo, şekil ve referanslar dahil 35 sayfayı aşmamalıdır. Makaleler 1,5 satır aralıklı ve A4 boyutunda yazılmalıdır.
(6) Makalenin Türkçe başlığı 14 punto ve "Times New Roman" karakteri ile İngilizce Başlığı ise 10 punto ve yine "Times New Roman" karakteri ile yazılmalıdır
(7) Sayfa düzeni; Sol: 2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.
(8) Makaleler, 11 punto ve "Times New Roman" karakteri ile 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Paragraflar aralık öncesi ve sonrası “0 nk” olmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
(9) Paragraflarda başlangıç girintisi “ilk satır” ve 1,25 cm; paragraf girintisi sağ ve sol “0”cm olmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır. Diğer düzenlemeler dergi editörleri tarafından yapılacaktır.
(10) Yazar(lar)ın ad ve soyadı, makale başlığının sol altında 12 punto ve "Times New Roman" karakteri ile belirtilmelidir. Unvan, kurum, e-posta ve ORCID bilgileri ise dipnot olarak 9 punto ve "Times New Roman" karakteri ile gösterilmelidir.
(11) Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
(12) Makalede ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük yazılmalı, alt konuların ise, sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır.
(13) Başlıklar sola hizalı yazılmalıdır. Metinsel içerik ise iki yana yaslı yazılmalıdır.
(14) Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez içinde gösterilmelidir. Parantez içindeki ifadeler şu sırayla yer almalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası (atıfta sayfa numarası eklemek zorunlu değildir). Eğer yazarın aynı yıl içinde yazılmış birden fazla çalışmasına gönderme yapılıyorsa, yıllar harflerle farklılaştırılmalıdır. Kaynağa gönderme yapma konusunda karşılaşılacak farklı durumlarda aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir.
...göstermektedir (Engle, 1987: 438).
...Granger (1992a: 35 37; 1992b:85-90) çalışmalarında belirttiği gibi...
... (Fama ve Miller, 1972: 545-570) iki yazarlı kaynak için.
... (Judge vd., 1988: 15-19) ikiden fazla yazarlı kaynak için.
... (Gönenli, 1990: 490-510).
Yapılacak açıklamalar, "Notlar" başlığı altında, yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.
(15) “Şekil” ve “Tablolar” metin içeresinde verilmelidir. Şekillerin adı, Şeklin altında; Tablo adı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil numaraları, Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 şeklinde ve Tablo numaraları Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3... şeklinde verilmelidir.
(16) Denklemler sağa yaslı olarak parantez içinde verilecek rakamlarla sıralanmalıdır. Denklemlere yapılacak göndermeler …xxx. ifade edilerek yapılmalıdır.
(17) Yararlanılan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra, ayrı bir sayfada “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir. Kaynakçada aşağıdaki biçim kurallarına uyulmalıdır.
Kitaplarda:
Keyder, N. (1990). Para, Teori Politika: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara: Bizim Büro Basımevi.
Dergilerde:
Oskooee, M. ve Malixi, M. (1987). "Effects of Exchange Rate Flexibility on the Demand for International Reserves". Economics Letters, 23(2), 89-93.
Editörlü kitaplarda yer alan bölümlerde:
Erciş, A. ve Türk, B. (2017). "Developing Sustainable Marketing Strategy". E. E. Başar ve T. Bayramoğlu (ed.), Studies on Sustainability Research. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 1-24.
Tezlerde:
Başar, E. E. (2016). Hane Halklarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması (Yayımlanmamış doktora tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
(18) Yazım yanlışlarının çok fazla olması, bilimsellik şartlarına uyulmaması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
(19) Makalenizi Dergipark web sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. Yayın Kurulunca ön elemeden geçirilen ve uygun bulunan yazılar, iki ayrı hakeme değerlendirilmek üzere gönderilmektedir.
(20) Kabulden sonra; yazıların yayına hazırlanması aşamasında tespit edilen sorun ve eksikliklerin giderilmesinde birincil sorumluluk yazarlara aittir. Aynı zamanda dizgisi tamamlanan yazılar son gözden geçirme için yazarlara gönderilir. Yazarların en geç bir hafta içinde gözden geçirmelerini tamamlaması ve gözden geçirilmiş metni iletmeleri beklenir. Son gözden geçirme aşamasında, sadece biçimsel müdahalelere izin verilir. Bu aşamada, yazıların içeriğini ciddi biçimde etkileyecek değişikliklere izin verilmez. Bu tür değişikliklerde ısrar edilmesi halinde, Yazı Kurulu, yazının değişmiş halini tekrar hakem değerlendirmesine gönderme yetkisine sahiptir.
(21) Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak yayın komisyonumuzun ön değerlendirmesinden geçmektedir. Daha sonra içerik ve biçim açısından değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir. Yazarlar, aynı zamanda tüm bu süreci kullanıcı sayfalarından takip edebilirler.

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Yrd.Doç.Dr. Enes Emre BAŞAR Bayburt Üniversitesi

Dr. Adnan KARA Bayburt Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. hakan PABUÇCUBayburt Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Atakan DURMAZBayburt Üniversitesi

Dr. İsmail DURSUNOĞLU Bayburt Üniversitesi


Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Bener GÜNGÖR Bayburt Üniversitesi


İletişim Bilgileri

İletişim

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

E-posta: baybem@bayburt.edu.tr

Telefon: +90 458 211 11 73

Adres:
Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dede Korkut Külliyesi 69000 BAYBURT